Neglect syndrom: Funkce pravé a levé hemisféry po mrtvici

Mozek se skládá ze dvou funkčně odlišných polovin, známých jako pravá a levá hemisféra. Každá hemisféra je zodpovědná za různé úkoly, například pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a dostává z ní informace. Pokud dojde k poškození jedné hemisféry mozkovou mrtvicí, mozek může ztratit schopnost zpracovávat nebo vnímat to, co se děje s druhou polovinou těla nebo okolo ní. V těžkých případech dokonce pacient s cévní mozkovou příhodou nemusí vědět, že jedna ze stran jeho těla existuje a zcela ji ignoruje. Tento stav je známý jako hemineglekt nebo neglect syndrom (syndrom opomíjení). Neglect syndrom je výraznější a trvá déle, pokud je mrtvicí poškozena pravá hemisféra mozku. Poškozena však může být i levá hemisféra mozku, což má za následek neglect syndrom na pravé straně těla. Lékař ošetřující pacienta postiženého mrtvicí vždy zjišťuje, zda je pacient postižen neglect syndromem.

Co je neglect syndrom?

Neglect syndrom je charakterizován sníženým povědomím o podnětech přicházejících z jedné poloviny těla nebo z prostoru, ve kterém se vyskytuje, i když nedošlo k žádné ztrátě nebo poruše smyslů. Může znamenat neschopnost zpracovávat nebo vnímat objekty, lidi a jiné podněty. Někdy pacienti opomíjejí nebo dokonce zcela ignorují končetiny na postižené straně. Odborníci se domnívají, že se neglect syndrom vyskytuje pouze v případě, že jsou mrtvicí poškozeny specifické oblasti mozku. Například parietální lalůček v pravé hemisféře má na staratosti prostorové vnímání obou stranách těla, zatímco levý parietální lalok řídí pouze pravou stranu. Když je poškozen pravý parietální lalok, může být postiženo prostorové vnímání na obou stranách těla, ale neporušený levý parietální lalok může stále umožnit správné vnímání na pravé straně. Proto je neglect syndromem častěji postižena levá strana těla.

Pacienti s neglect syndromem mohou budit dojem, jako kdyby měli v nějaké míře ochrnutou končetinu, ale v tomto případě slabost končetiny není příčinou. Mnoho pacientů s ochrnutými končetinami si obě poloviny těla a okolní prostor uvědomuje. Pacienti s neglect syndromem však současně mohou mít i zvýšenou slabost končetin.

Jak se neglect syndrom diagnostikuje?

Pravá hemisféra mozku obecně koordinuje úkoly spojené s tvořivostí, vnímáním hudby, základním rozpoznávání objektů, emocemi a představivostí. Levá strana mozku je zodpovědná za úkoly, které zahrnují logiku, data, čísla a matematiku. Lékaři testují, zda dochází k neglektu (opomíjení) po poranění mozku, různými úkoly, např.:

  • Test půlení čáry Pacient je vyzván, aby označili střed čáry, která je nakreslena přes stránku.
  • Vyškrtávací test Pacient dostane stránku s písmeny, čárami nebo symboly a je požádán, aby určité položky označil tužkou (např. zakroužkoval).
  • Kreslení hodin Pacient je požádán, aby doplnil čísla na ciferníku hodin a zakreslil daný čas.

Tyto testy umožňují odborníkům určit přítomnost, lokalizaci a rozsah neglect syndromu.

Jak se neglect syndrom lečí?

Někdy se mozek z neglect syndromu zotavuje spontánně. Jindy je nutné mozek naučit, aby si všiml opomíjené strany těla a okolního prostoru. Nejúspěšnější v dosažení tohoto cíle se zdají být vizuálně orientované úkoly. Rodinní příslušníci a ošetřující pacinetů s neglect syndromem mohou využít následujících činností:

  • Označování Vytvořte sadu písmen nebo čísel a požádejte pacienta s neglect syndromem, aby na stránce našel a tužkou označil konkrétní položku. Povzbuzujte pacienta, aby procházel řádek po řádku, zleva doprava a shora dolů.
  • Čtení Na levou stranu stránek knih, novin nebo časopisů položte jasnou barevnou pásku nebo ji jinak označte. Tato značka ukazuje, kde na stránce by měl pacient začít číst a podporuje čtení zleva doprava.
  • Jídlo Posaďte se na vedle pacienta na jeho postiženou stranu a požádejte o oční kontakt, když s vámi mluví. Na zanedbanou stranu umístěte skleničku s pitím, ubrousek apod.
  • Vizuální vyhledávání  Rozmístěte před pacienta různé drobné předměty – i na neglect syndromem postiženou stranu. Poté jej požádejte, aby našel konkrétní předmět.
  • Navigace Projděte se s pacientem uvnitř nebo venku a žádejte jej, aby se díval a popisoval předměty nacházející se na postižené straně.

Důležitá je trpělivost

Vytrénovat mozek tak, aby reagoval na podněty a znovu se naučil určité chování, vyžaduje čas. Předpovědět, jak dlouho bude zotavení z neglect syndromu trvat, je velice obtížné. Nejlepší výsledky vám zaručí důslednost, opakování a trpělivost. V Saebo jsme odhodláni podpořit zotavení všech pacientů po mrtvici a pomoc jejich rodinám. Saebo nabízí širokou škálu produktů, které kombinují špičkové technologie s rehabilitačními technikami založenými na důkazech. Naše nabídka a síť terapeutů pracujících s Saebo může vám a vašim blízkým pomoci získat všechny potřebné nástroje pro co nejlepší rehabilitaci po mrtvici.

Další informace o neglect syndromu naleznete zde: Mrtvice v pravé hemisféře: následky a zotavení (připravujeme).

 


Veškerý obsah poskytovaný na tomto blogu má pouze informativní charakter a není určen jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. S případnými dotazy týkajícími se zdravotního stavu nebo problémů se vždy se obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Pokud si myslíte, že váš zdravotní stav vyžaduje rychlou lékařskou pomoc, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu. Tyto internetové stránky a informace na nich uvedené používáte na své vlastní riziko.

Důležitá fakta o první fázi zotavení po mrtvici

Tak jako je každá cévní mozková příhoda (mrtvice) jiná, i zkušenosti se zotavením po mrtvici má každý pacient různé. Stejně tak jako vaše příznaky závisí na závažnosti mrtvice a léčbě, kterou jste podstoupili, závisí úspěšnost rehabilitace, zotavení a schopnost získat zpět určité funkce na celé řadě různých faktorů. Přesto je dobré vědět trochu více o tom, co můžete očekávat v následujících dnech a týdnech.

Již jste se dozvěděli o různých fázích zotavení po mrtvici. Pro zvýšení šance na zotavení je však důležité pochopit o jednotlivých fázích více. Pokud pacient nebo blízká osoby v nedávné době prodělali mrtvici a ztratili motorické schopnosti na jedné straně těla, jsou pravděpodobně v první fázi jejich zotavení.

Co přesně „fáze 1“ znamená a co čeká pacienty a jejich ošetřovatele na této první etapě cesty k uzdravení? Začněme vysvětlením podstaty této první fáze. Poté, co pochopíte základy průběhu první fáze, začněte aplikovat některé z nejužitečnějších rehabilitačních postupů k dosažení fáze druhé.

Co je první fáze zotavení po mrtvici?

Během mrtvice dochází k přerušení dodávky kyslíku do mozku. Toto poškození se obvykle vyskytuje v určité oblasti mozku a pokud nedojde k obnovení dodávky kyslík dostatečně rychle, může dojít k poškození nebo dokonce odumření mozkových buněk. To má za následek různý stupeň ochrnutí. Vzhledem ke způsobu, jakým je mozek propojen s periferními nervy, má poškození na levé straně mozku za následek ochrnutí na pravé straně těla a naopak.

left-brain-right-brain

Po mrtvici není váš mozek jednoduše poškozený – aktivně na toto poškození reaguje a pokouší se ochránit před dalším traumatem. Tato reakce se během fází mrtvice může různě vyvíjet, ale obvykle začíná ochablostí.

Ochablost

První fáze je počátečním obdobím šoku ihned po cévní mozkové příhodě. Ochablost (někdy také paralýza, obrna) – neschopnost ovládat kosterní svaly a vyvinout fyzickou sílu – často nastává během první etapy. Ochablost je způsobena poškozením nervů, které zabraňuje přenosu příslušných signálů z mozku do svalů, nezávise na tom, zda mozek je či není stále schopen tyto svaly ovládat.

Pacient po mrtvici s touto počáteční ochablostí není schopný žádného pohybu na postižené polovině těla. Pokud toto trvá delší dobu bez odpovídající péče a fyzioterapie, nepoužívané svaly výrazně slábnou a atrofují, dochází ke zkracování a vazivové přestavbě ochablých svalů. Jednoduše řečeno – svaly je třeba používat za účelem zachování jejich napětí a funkce – a ochablost svalům tuto důležitou práci znemožňuje.

svalova-atrofie

Svalová hypotonie

Hypotonie je lékařský termín pro snížené napětí svalů. To způsobuje slabost a necitlivost, které vážně narušují kvalitu pacientova života. Kromě léčebných procedur a terapie, které snižují závažnost hypotonie, vyžaduje tento stav v první fázi zotavení také změny životního stylu pacienta pro ochranu postižených končetin před zraněním.

Hypotonie zvyšuje riziko zranění a dalšího poškození během rehabilitace, protože pacient není schopen vnímat případné zranění a sám končetiny polohovat. Naštěstí mohou nepostižené části těla hrát velkou roli při zotavení. S končetinami postiženými hypotonií může pacient pohybovat nebo je podpírat pomocí nepostižených končetin nebo asistenčních zařízení (např. opěrky ruky nebo podnožka invalidního vozíku. To může zabránit zranění končetiny s hypotonií.

I ošetřovatelé mají při hypotonii důležitou roli v pomoci pacientům a mohou pomoci minimalizovat riziko zranění a zrychlit tempo zotavení. Jelikož je hypotonie způsobena velkou ztrátou citlivosti, může být pro pacienty – kteří jsou už tak velmi psychicky traumatizováni následky mrtvice – značně vysilující.

Stimulace postižených svalů je jeden ze způsobů, jak nastartovat proces uzdravování. Například tření ochablého bicepsu nebo tricepsu způsobuje smyslové vjemy, které podněcují přirozené reakce vašeho těla. Je velmi důležité pochopit všechny cviky určené pro minimalizaci komplikací a zároveň udržet pacienty po mrtvici v co největší duševní pohodě.

Jaké jsou nejlepší způsoby léčby hypotonie a ochablosti?

Ačkoli mrtvice způsobuje vážné neurologické poškození, ostatní zdravé mozkové buňky a svaly mohou pomoci část poškození kompenzovat. Ve skutečnosti je pacientovo vlastní tělo plné nástrojů, které zmenšují komplikace a zlepšují možnost postupu do další fáze zotavení. Nikdy není příliš brzy začít proces tréninku těla a mozku po mrtvici, i když pacienti stále ještě trpí ochablostí a hypotonií.

Některá z těchto cvičení jsou velmi užitečná pro postup pacienta do další fáze zotavení:

Podpora postižené končetiny zdravou končetinou

podpora-postizene-koncetiny

Jelikož nejsou ochablé svaly schopné žádné kontrakce (pohybu), může podpora ochablé končetiny zdravou končetinou výrazně zrychlit zotavení. Pasivní cvičení, během kterých je použita síla zdravé ruky k pohybu a manipulaci s rukou postiženou, pomůže zabránit zkrácení svalů a ztuhlosti kloubů. Pomocí silnější paže lze zapojit ochablou paži do takových aktivit, jako jsou například tlačení objektů na stole nebo uchopení láhve. Díky tomu bude ochablá paže v pohybu, což umožní rychleji začít proces vedoucí k tréninku jejích normálních funkcí.

Pasivní rozsah pohybu

rozsah-pohybu

Cvičení pasivního rozsah pohybu spočívá v pohybování postiženou rukou nebo nohou pomocí zdravé paže nebo pomocí ošetřovatele. Tato série pohybů pomůže předcházet kontrakturám (zkrácením) a udržovat rozsah pohybu kloubů. Je důležité, aby tato cvičení pacienti prováděli bez bolesti. Existuje mnoho různých cvičení flexe a extenze, které podporují zotavení ruky. Mnoho užitečných rad a příkladů cvičení pasivního rozsahu pohybu naleznete zde

Svalová facilitace

saebo-stim-1

Svalová (neuromuskulární) facilitace zahrnuje několik technik, jako jsou například tepová (tapping) masáž, smyslová elektrická stimulace a rychlý strečink. Svalová facilitace, zvláště pak tepová masáž, efektivně stimuluje propriocepci (hluboká citlivost –  tvoří ji mechanoreceptory Golgiho tělíska a svalová vřeténka), atd., a posiluje svaly v postižených oblastech. Smyslová elektrická stimulace (SES) vede k posílení neuronální plasticity a aktivaci oblasti mozku a výrazně pomáhá při zotavení po mrtvici. Studie dokazují, že aplikace SES na poškozený nervový systém stimuluje mozkovou kůru a v konečném důsledku vede ke zlepšení neuroplasticity a obnovení motorických funkcí. Pro zotavení pacienta s ochablostí ruky a zápěstí v první fázi zotavení po mrtvici je použití nástroje pro smyslovou elektrickou stimulaci, jako je SaeboStim Micro, ideální pomůckou.

Pohybová cvičení

pohybova-cviceni

Opakované používání ruky při plnění úkolů je velmi účinné pro zotavení po mrtvici. Základní cvičení, jako např. narovnávání nohy, zvedání nohy na postel, manipulace z holí nahoru a dolů, kutálení míčku dopředu a dozadu a posun ruky po stole, pomůžou rehabilitaci a obnovení funkce. Opakování je klíčem k zotavení podobně jako trénink je klíčem k výkonnosti.

Mirror-Box Therapy

mirror-box-therapy

Terapie Mirror-Box Therapy podporuje neuroplastické změny, které pomáhají se zotavením po mrtvici. Pacient umístí zdravou končetinu vedle krabice se zrcadlem a ochablou do krabice. Poté se pacient dívá do zrcadla na straně se zdravou končetinou, se kterou provádí pohyby a zároveň pozoruje její odraz. Pozorování zrcadlení zdravé končetiny nabízí mozku vjem, že obě končetiny vykonávají stejné pohyby, i když poraněná končetina normálně není této práce schopná. To podporuje neuroplastické změny v mozku. Tato simulovaná vizuální zpětná vazby zvyšuje pravděpodobnost rozpohybování mrtvicí postižené končetiny a tím i její uvolnění z potenciálně bolestivé polohy.

Mentální vizualizace

mentalni-vizualizace
Stejně jako při terapii Mirror-Box Therapy, i mentální vizualizace podporuje neuroplasticitu. I když pacient není schopný vlastními svaly provést určitý pohyby, stále si ho umí představit. Mentální cvičení a vizualizace pohybu může vyvolat podobné pozitivní účinky jako skutečné vykonání pohybů. Představa pohybů ruky může stimulovat znovuobnovení mozkové aktivity, která souvisí s celkovou obnovou funkce ruky.

Překonání překážek při první fázi zotavení po mrtvici

Během první fáze zotavení po mrtvici je pacient obvykle v počátečním počátečním období šoku a velmi často trpí ochablostí a hypotonií. V této fázi bývá pohyb velmi obtížný a bolestivý. Vyberte si některé z výše uvedených cvičení a s rozvahou je aplikujte na pacienta. Většina léčebných metod po mrtvici vyžaduje základní pomůcky a/nebo pomoc terapeuta či pečovatele. Ujistěte se tedy, že vybrali ty nejlepší cvičení a pomůcky pro každou z fází procesu zotavení po mrtvici. Se správnou přípravou a pozorností bude dosažení druhé fáze zotavení po mrtvici mnohem jednodušší.